นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทรักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัดได้มีการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยปรับปรุงข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์ http://www.secom.co.th/privacypolicy/ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดทุกประการ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทและผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงบรรดาข้อมูลที่บริษัทเคยเก็บรวบรวมและใช้ก่อนหน้าที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความคิดเห็นจากการสำรวจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ตามรายละเอียดของการให้บริการและระบุในสัญญา หรือข้อมูลใด ๆ ตามบริการของบริษัท บริษัทจะยังเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลต่อไป ตามระยะเวลาการให้บริการที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่งยวด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บข้อมูล ต้องการยกเลิกการติดต่อ ขอให้หยุดใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้รับความยินยอม และไม่เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล [email protected]

สมัครเลย

LINE

MESSENGER

โทรหาเรา

Top