Line

Messenger

apply now

Call

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (ไทยซีคอม) โดยเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้ รายอื่นๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรณีที่ท่านใช้งาน เว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล การตั้งค่าต่างๆ ของท่าน รวม ถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการบริการต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
 • เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัทมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้

 • Strictly Necessary Cookies

  คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การ จัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

 • Functional Cookies

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่าน เลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

 • Performance Cookies

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อ ช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และ วัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

 • Targeting Cookies

  คุกกี้ที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับความสนใจของท่าน

การจัดการคุกกี้

แม้ว่าเบราว์เซอร์ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัด กั้น หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้จาก เว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้ โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการนำคุกกี้ออกไปนั้น สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ของท่าน

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น