Thai | タイセコム日本人窓口:宮島
 
ทางซีคอมจะนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้า โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ ประเภทธุรกิจและความต้องการของลูกค้า หน่วยงานที่เป็นโรงงานหรือโกดังสินค้า ซึ่งสามารถเข้าออกได้หลายทาง การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละแห่งจึงแตกต่างกัน ดังนั้นทางซีคอมจึงได้ออกแบบและนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและพร้อมรับมือกับภัยในรูปแบบต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละสถานที่จากเงื่อนไขทางด้านสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งานของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้า